Jump to content

ILUVOFFERS

General
 • Content Count

  59
 • Points

  163 
 • Featured Superdeals

  0 
 • Joined

 • Last visited

About ILUVOFFERS

 • Rank

 • Birthday 09/06/1987

Recent Profile Visitors

374 profile views
 1. Dear sir, i wan to buy eye glasses from lenskart......actually that is first frame free after discount with out applying codes I am getting 1669.... Can you pl suggest any coupons.... As it showing max one time to check coupon code. I am very thank full to you, if you suggest any coupon for this....my product I'd:6446(black colour)
 2. my best shopping experience thru IFS is ...........i have purchased Samsung GAlaxy from Home Shop 18 , service was good and the product too................every day i will check IFS nearly 50 times for best deals. thank u for best deals.
 3. JªÉgÀAiÀÄ zÀAiÀÄ E ZÀºÉZÀPÀ Fð±À £ÉCgÀ®AiÀÄ 50 wªÉĸÀ E£À ¨ÉvÀqÉJ£À ªÀÄAiÀÄ qÉÆgÀPÀ, ªÉgÀAiÀÄ CqɸÉƪÉÄ zÉC®AiÀÄ .........ªÀÄAiÀÄ ¨É¸ÀvÀ ¸ÀºÉÆ¥À¦£ÀUÀ JµÀ¥ÉjJ£ÀZÀµÉ E¸À E ºÀªÉ ¥ÀÄgÀZÀºÀ¸ÉzÀ ¸ÀªÀĸÀÄ£ÀUÀ ªÉÆ©¯É gÉƪÀÄ BNAK ±ÀBN¥sÀ 18 , vÀºÉ ¸ÉgÀ«ZÉ qÀ¸À UÉÆMzÀ C£ÀzÀ vÀºÉ C£ÀzÀ ¥ÀgÉÆzÀÄZÀvÀ vÉÆM
×
×
 • Create New...